donderdag 7 maart 2019

Manuel Germade Bonsai Class Belgium @ Yama Bonsai Studio December of 2017In December of 2017 Manuel was back again at Yama Bonsai Studio.
We worked together on this what you can see not so interesting Larix, but with the right inclignation, making the deadwood and movement more visible and working with less, this became a pretty special Larix.

Manuel was terug bij Yama Bonsai Studio op December 2017.
We werkten samen aan wat je kan zien niet zo interessante Larix.
Maar met de juiste helling, het maken meer visueel maken van het dode hout , de beweging en werken met minder vertakking werd dit een best speciale Larix.
More of this tree later...
Meer over deze boom later...

During that I wired the Larix, Manuel was busy improving this beautiful yamadori itoigawa Juniper from Taisho-en, here i will show the development until December 2017
Tijdens dat ik de Larix aan het bedraden was, was Manuel bezig met het verbeteren van deze mooie yamadori Juniperus itoigawa uit Taisho-en, hier toon ik je de verbetering tot dcemeber 2017.

In 2014 this beautiful tree came into my garden.
In 2014 kwam deze mooi boom in mijn tuin.After one year of observing it was time to style the tree for the first time.
Na 1 jaar deze boom te obsereveren was het tijd om deze voor de eerste keer te vormen.

the tree in 2015
De boom in 2015


2016 after thinning out
2016 na het uitdunnen


The itoigawa at the Noelanders trophy of 2017 in a 200 year old nakawatari pot.
Table made by Pascal Houdusse
De itoigawa op de Noelanders trophy van 2017 in een 200 jaar oude nakawatari pot.
Tafel gemaakt door Pascal HoudusseOctobre of 2017 the juniper at the European Bonsai San Show in Saulieu.
Before Manuel thinned the tree out and only 4 wires were used in the complete tree.

Oktober 2017 de juniperus in de Europese Bonsai San Show in Saulieu.
Daarvoor was de boom ontdraad en heeft Manuel de boom uitgedund, ook zaten er maar 4 draadjes in heel de boom.

In December it was time to adjust and improve this tree.
More softer styling, with more spaces and foliage clouds, that improved the tree and its movement.

In December was het tijd om de boom aan te passen en te verbeteren.
Een zachtere vormgeving, meer ruimtes en loofpads.
Het verbeterde de boom en de beweging.More of this tree soon!
meer over deze boom snel!And some pictures of the school in December of 2017.
En nog enkele fotos van de school in December van 2017.

dinsdag 5 maart 2019

haven't post anything for a while... post 2

Here some pictures of The Manuel Germade Bonsai Class Belgium in september 2017.

Nog enkele foto's van de Manuel Germade Bonsai Class Belgium in september 2017


Some of the result in between.
Enkele van de resultaten.


Manuel also had to give a demo in september 2017 with this beautiful Pinus sylvestris, he improved the movement by tilting the tree.

Manuel moest ook een demo geven op deze mooie Pinus sylvestris bij Bonsai association belgium.
Hij heeft de beweging verbeterd door de boom te kantelen.

More to follow...
Meer om te volgen...

woensdag 27 februari 2019

haven't post anything in a while.... Post1

I haven't been posting in a while due to pretty busy times with workshops, courses, demonstrations and the school i run with Manuel Germade.

Since the last time i have posting things i'm going to make an update of what has been going on at Yama Bonsai Studio and post some of the progressions of trees and some of the workshops or countries i have been lately.

Heb al een tijdje niets meer gepost door een drukke periode van workshops, cursussen, demonstraties en de school die ik run met Manuel Germade.

Ik ga hier een update posten van de dingen die de laatste tijd zijn gebeurt hier bij Yama Bonsai Studio en enkele progressies tonen van bomen, workshops en de landen waar ik laatst ben geweest.

In 2017 we started with the Manuel Germade Bonsai School Belgium and since then a lot of progressions were made on my private collection and trees of students.

Here i'm going to post a few progressions

In 2017 zijn we begonnen met de Manuel Germade Bonsai School België en sinds toen zijn vele progressies gemaakt op mijn privé bomen en die van studenten.

Lets start with the beginning in march 2017 we started grafting this nice Juniper from my collection from all the grafts only one didn't survive.
Laten we beginnen in maart 2017 toen we zijn begonnen met het enten van deze juniperus uit mijn collectie, een enkele ent heeft het niet overleeft .

And in December of 2018, more of the old foliage got removed and the grafts are thriving. 
We also noticed that the old foliage of the sabina was growing better and more healthy because of the grafting, the sabina took over the itoigawa look of bark and the lifevein is getting bigger faster like with an itoigawa juniper.

En in december 2018, meer van het oude loof werd verwijderd en de enten groeien goed.
We merkten ook dat het oude loof door het enten sterker werd, bast van de sabina veranderde in dat van itoigawa en de levenslijn dikt sneller zoals een itoigawa.


Also this beautiful yama momiji got styled
Ook deze Yama Momiji werd gestyled
And in December 2018
En in december 2018


Some pictures of the school with Manuel
Enkele foto's van de school met Manuel