maandag 16 december 2019

Development Larix kengai

2 years ago December of 2017 this larix came to my place because a costumer he lost his interest in this tree.
At first notice the tree didn't look super interesting, buit when you look closer you could see some interesting features like movement , hollow deadwood, taper and an old appereance .

2 jaar geleden, december 2017 vond deze larix een plek in mijn collectie doordat een klant interesse in deze boom had verloren.
Op eerste zicht leek deze boom niet heel bijzonder.
Maar als je van dichter bij keek, kon je enkele interessante kenmerken zien zoals beweging, holtes en dood hout, tapsheid en een oud uiterlijk.
While Manuel Germade was at Yama Bonsai studio there was the opportunity to discuss what the best options would be for this tree.
Because our hands were itching and it was the ideal time to work on this Larix, we wanted to show the best and hidden qualities of this tree by changing the position and the front.
A beautiful Dai-Kengai was shaped with better taper, movement and deadwood with hollow parts.

Terwijl Manuel Germade bij Yama Bonsai Studio was even de gelegenheid genomen om deze boom te bespreken en hierover te discussiëren wat de beste opties zijn.
Omdat onze handen jeukte en het een ideale tijdstip is om aan larix te werken wilden we deze verborgen kwaliteiten in de boom zichtbaar maken door de voorzijde en positie te veranderen.
Een mooie Dai-Kengai is gevormd met betere tapsheid, beweging en doodhout met holle gedeeltes.

In the spring of 2018 it was time to repot it in a trainingspot in almost the new position.
This was not completely possible but will be done in steps after the next repotting.
As larix is known to suffer a biut from repotting, this one didn't notice a lot from it.
In December of 2018 we gave the tree it's second styling.


in de lente van 2018 was het tijd deze in een trainingspot te verpotten in haast zijn nieuwe positie.
Dit was niet volledig mogelijk maar zal in stappen worden gedaan tijdens de volgende verpotting.
Larix is erom bekend een beetje af te zien na een verpotten, hoewel deze er weinig van gemerkt had.
in December 2018 kreeg de boom zijn 2de vormgeving.

This weekend it was time to put some wire on it again.
We only had to wire the secondary and tertiary branches.

Next steps is to build more ramification and pinch the apex after spring cause a larix is apically dominant.
And repot it in it's final pot in 2021

Dit weekend was het terug tijd om deze boom te bedraden.
We moesten enkel secundaire en teriaire vertakking bedraden.

Volgende stappen is om meer verfijning te kweken en de top te nijpen na de lente, dit doordat larix apicaal dominant is.
En deze boom verpotten naar de finale pot in 2021.donderdag 5 december 2019

Pinus sylvestris dai-kengai

Here is the evolution of a Pinus sylvestris i collected in 2012.
3 months after collecting roots were coming out of the pot already.

Hier is de evolutie van een Pinus sylvestris die was uitgegraven in 2012.
3 maanden na uitgraven begonnen de wortels al uit de pot te groeien.


In the spring of 2015 the tree got repotted in a trainingspot.
And the tree had the chanse to grow free.

In de lente van 2015 was het tijd deze de verpotten naar een trainingspot.
En de boom kreeg de kans vrijuit te groeien.


A year after repotting we wanted more backbudding, so we did mekiri.

Een jaar na het verpotten was het tijd voor meer backbudding, dit hebben we verkregen door mekiri toe te passen.

2017 it was time to give the first styling with Manuel.
We decided the best front and set the structure, bones of the tree.
because we wanted to keep the tree healthy we have kept a lot of foliage that could be removed in the future.

2017 was het tijd om met Manuel een eerste vormgeving toe te passen.
We begonnen met het bepalen van de beste voorzijde en de bones te zetten.
Omdat we de boom gezond wilden houden, hebben we ervoor gekozen om een heel deel leef te behouden dat in de toekomst kan worden verwijderd.After we have let the tree grow some more, and everytime we removed some of the unnecessary branches.
in November of 2019 we gave the tree it's second styling, because there was plenty of foliage we removed all the rest of the unnecessary branches.

Daarna hebben we de boom laten groeien, deels elke keer wat loof verwijderd dat niet nodig was.
Waarna we dit jaar in november 2019 de 2de vormgeving van de boom hebben gegeven.
Omdat er voldoende loof aanwezig was hebben we het resterende loof ook verwijderdto be continued...

Word vervolgt...

donderdag 7 maart 2019

Manuel Germade Bonsai Class Belgium @ Yama Bonsai Studio December of 2017In December of 2017 Manuel was back again at Yama Bonsai Studio.
We worked together on this what you can see not so interesting Larix, but with the right inclignation, making the deadwood and movement more visible and working with less, this became a pretty special Larix.

Manuel was terug bij Yama Bonsai Studio op December 2017.
We werkten samen aan wat je kan zien niet zo interessante Larix.
Maar met de juiste helling, het maken meer visueel maken van het dode hout , de beweging en werken met minder vertakking werd dit een best speciale Larix.
More of this tree later...
Meer over deze boom later...

During that I wired the Larix, Manuel was busy improving this beautiful yamadori itoigawa Juniper from Taisho-en, here i will show the development until December 2017
Tijdens dat ik de Larix aan het bedraden was, was Manuel bezig met het verbeteren van deze mooie yamadori Juniperus itoigawa uit Taisho-en, hier toon ik je de verbetering tot dcemeber 2017.

In 2014 this beautiful tree came into my garden.
In 2014 kwam deze mooi boom in mijn tuin.After one year of observing it was time to style the tree for the first time.
Na 1 jaar deze boom te obsereveren was het tijd om deze voor de eerste keer te vormen.

the tree in 2015
De boom in 2015


2016 after thinning out
2016 na het uitdunnen


The itoigawa at the Noelanders trophy of 2017 in a 200 year old nakawatari pot.
Table made by Pascal Houdusse
De itoigawa op de Noelanders trophy van 2017 in een 200 jaar oude nakawatari pot.
Tafel gemaakt door Pascal HoudusseOctobre of 2017 the juniper at the European Bonsai San Show in Saulieu.
Before Manuel thinned the tree out and only 4 wires were used in the complete tree.

Oktober 2017 de juniperus in de Europese Bonsai San Show in Saulieu.
Daarvoor was de boom ontdraad en heeft Manuel de boom uitgedund, ook zaten er maar 4 draadjes in heel de boom.

In December it was time to adjust and improve this tree.
More softer styling, with more spaces and foliage clouds, that improved the tree and its movement.

In December was het tijd om de boom aan te passen en te verbeteren.
Een zachtere vormgeving, meer ruimtes en loofpads.
Het verbeterde de boom en de beweging.More of this tree soon!
meer over deze boom snel!And some pictures of the school in December of 2017.
En nog enkele fotos van de school in December van 2017.

dinsdag 5 maart 2019

haven't post anything for a while... post 2

Here some pictures of The Manuel Germade Bonsai Class Belgium in september 2017.

Nog enkele foto's van de Manuel Germade Bonsai Class Belgium in september 2017


Some of the result in between.
Enkele van de resultaten.


Manuel also had to give a demo in september 2017 with this beautiful Pinus sylvestris, he improved the movement by tilting the tree.

Manuel moest ook een demo geven op deze mooie Pinus sylvestris bij Bonsai association belgium.
Hij heeft de beweging verbeterd door de boom te kantelen.

More to follow...
Meer om te volgen...

woensdag 27 februari 2019

haven't post anything in a while.... Post1

I haven't been posting in a while due to pretty busy times with workshops, courses, demonstrations and the school i run with Manuel Germade.

Since the last time i have posting things i'm going to make an update of what has been going on at Yama Bonsai Studio and post some of the progressions of trees and some of the workshops or countries i have been lately.

Heb al een tijdje niets meer gepost door een drukke periode van workshops, cursussen, demonstraties en de school die ik run met Manuel Germade.

Ik ga hier een update posten van de dingen die de laatste tijd zijn gebeurt hier bij Yama Bonsai Studio en enkele progressies tonen van bomen, workshops en de landen waar ik laatst ben geweest.

In 2017 we started with the Manuel Germade Bonsai School Belgium and since then a lot of progressions were made on my private collection and trees of students.

Here i'm going to post a few progressions

In 2017 zijn we begonnen met de Manuel Germade Bonsai School België en sinds toen zijn vele progressies gemaakt op mijn privé bomen en die van studenten.

Lets start with the beginning in march 2017 we started grafting this nice Juniper from my collection from all the grafts only one didn't survive.
Laten we beginnen in maart 2017 toen we zijn begonnen met het enten van deze juniperus uit mijn collectie, een enkele ent heeft het niet overleeft .

And in December of 2018, more of the old foliage got removed and the grafts are thriving. 
We also noticed that the old foliage of the sabina was growing better and more healthy because of the grafting, the sabina took over the itoigawa look of bark and the lifevein is getting bigger faster like with an itoigawa juniper.

En in december 2018, meer van het oude loof werd verwijderd en de enten groeien goed.
We merkten ook dat het oude loof door het enten sterker werd, bast van de sabina veranderde in dat van itoigawa en de levenslijn dikt sneller zoals een itoigawa.


Also this beautiful yama momiji got styled
Ook deze Yama Momiji werd gestyled
And in December 2018
En in december 2018


Some pictures of the school with Manuel
Enkele foto's van de school met Manuel