maandag 16 december 2019

Development Larix kengai

2 years ago December of 2017 this larix came to my place because a costumer he lost his interest in this tree.
At first notice the tree didn't look super interesting, buit when you look closer you could see some interesting features like movement , hollow deadwood, taper and an old appereance .

2 jaar geleden, december 2017 vond deze larix een plek in mijn collectie doordat een klant interesse in deze boom had verloren.
Op eerste zicht leek deze boom niet heel bijzonder.
Maar als je van dichter bij keek, kon je enkele interessante kenmerken zien zoals beweging, holtes en dood hout, tapsheid en een oud uiterlijk.
While Manuel Germade was at Yama Bonsai studio there was the opportunity to discuss what the best options would be for this tree.
Because our hands were itching and it was the ideal time to work on this Larix, we wanted to show the best and hidden qualities of this tree by changing the position and the front.
A beautiful Dai-Kengai was shaped with better taper, movement and deadwood with hollow parts.

Terwijl Manuel Germade bij Yama Bonsai Studio was even de gelegenheid genomen om deze boom te bespreken en hierover te discussiƫren wat de beste opties zijn.
Omdat onze handen jeukte en het een ideale tijdstip is om aan larix te werken wilden we deze verborgen kwaliteiten in de boom zichtbaar maken door de voorzijde en positie te veranderen.
Een mooie Dai-Kengai is gevormd met betere tapsheid, beweging en doodhout met holle gedeeltes.

In the spring of 2018 it was time to repot it in a trainingspot in almost the new position.
This was not completely possible but will be done in steps after the next repotting.
As larix is known to suffer a biut from repotting, this one didn't notice a lot from it.
In December of 2018 we gave the tree it's second styling.


in de lente van 2018 was het tijd deze in een trainingspot te verpotten in haast zijn nieuwe positie.
Dit was niet volledig mogelijk maar zal in stappen worden gedaan tijdens de volgende verpotting.
Larix is erom bekend een beetje af te zien na een verpotten, hoewel deze er weinig van gemerkt had.
in December 2018 kreeg de boom zijn 2de vormgeving.

This weekend it was time to put some wire on it again.
We only had to wire the secondary and tertiary branches.

Next steps is to build more ramification and pinch the apex after spring cause a larix is apically dominant.
And repot it in it's final pot in 2021

Dit weekend was het terug tijd om deze boom te bedraden.
We moesten enkel secundaire en teriaire vertakking bedraden.

Volgende stappen is om meer verfijning te kweken en de top te nijpen na de lente, dit doordat larix apicaal dominant is.
En deze boom verpotten naar de finale pot in 2021.donderdag 5 december 2019

Pinus sylvestris dai-kengai

Here is the evolution of a Pinus sylvestris i collected in 2012.
3 months after collecting roots were coming out of the pot already.

Hier is de evolutie van een Pinus sylvestris die was uitgegraven in 2012.
3 maanden na uitgraven begonnen de wortels al uit de pot te groeien.


In the spring of 2015 the tree got repotted in a trainingspot.
And the tree had the chanse to grow free.

In de lente van 2015 was het tijd deze de verpotten naar een trainingspot.
En de boom kreeg de kans vrijuit te groeien.


A year after repotting we wanted more backbudding, so we did mekiri.

Een jaar na het verpotten was het tijd voor meer backbudding, dit hebben we verkregen door mekiri toe te passen.

2017 it was time to give the first styling with Manuel.
We decided the best front and set the structure, bones of the tree.
because we wanted to keep the tree healthy we have kept a lot of foliage that could be removed in the future.

2017 was het tijd om met Manuel een eerste vormgeving toe te passen.
We begonnen met het bepalen van de beste voorzijde en de bones te zetten.
Omdat we de boom gezond wilden houden, hebben we ervoor gekozen om een heel deel leef te behouden dat in de toekomst kan worden verwijderd.After we have let the tree grow some more, and everytime we removed some of the unnecessary branches.
in November of 2019 we gave the tree it's second styling, because there was plenty of foliage we removed all the rest of the unnecessary branches.

Daarna hebben we de boom laten groeien, deels elke keer wat loof verwijderd dat niet nodig was.
Waarna we dit jaar in november 2019 de 2de vormgeving van de boom hebben gegeven.
Omdat er voldoende loof aanwezig was hebben we het resterende loof ook verwijderdto be continued...

Word vervolgt...