woensdag 27 januari 2016

Noelanders trophy and Keido Display lecture


Het was die geweldige tijd van het jaar weer, de Noelanders trophy!
Deze keer besliste Yama Bonsai studio om met een verkoop stand op dit evenement te staan!
Het begon al donderdag waarna ik mijn goede vriend Will Baddeley ging ophalen bij de luchthaven.
Waarna we de bus vol met bomen propten.
Vrijdag morgen kwamen we aan en begonnen we meteen de stand klaar te maken.
Nadat dit klaar was, konden we samen met vrienden genieten van de opbouw en een drankje gaan doen in een cafe dichtbij het evenement.

It was that great time of year again, the Noelanders trophy!
This time Yama Bonsai Studio decided to have a sales stand at the big event!
It started Thursday when I picked up my close friend Will Baddeley from the airport, after we filled the van with trees.
Friday morning we started to prepare our stand. After this was finished, we could enjoy the setting-up with friends and go for a drink to a pub close by.

Zaterdag en zondag was het genieten van de bomen die op de tentoonstelling stonden en een babbeltje slaan met nieuwe en oude vrienden.
Waarna s'avonds wat gingen eten en de leukste en grappigste gesprekken hadden!

Ik wil BAB bedanken om dit allemaal mogelijk te maken, ook iedereen die zijn boom tentoongesteld heeft, de verkopers en iedereen die het event bezocht heeft.

Ook wil ik alle prijzen winnaars proficiat wensen, jullie hebben dit verdiend! Zeker Warren Radford met zijn prachtige esdoorn!
Hier een link naar wat foto's : http://www.bonsaiempire.com/blog/noelanders-trophy-2016

De laatste dagen waren er nogal verontrustende posten over award winnende bomen, mijn gedachte hierover is:
Geniet van je Eigen bonsai en die van een ander, als er geen mensen zouden investeren in top class Bonsai dan zouden wij hier niet van kunnen genieten en leren, ook zouden er geen evenementen zoals deze zijn!

Nu we het toch over tentoonstellen en display hebben...

Saturday and Sunday we enjoyed of the trees at the exhibition and to talk with new and old friends.
After at night we went for dinner and had the best and funniest talks!

I want to thank BAB who made it all happened, the people who displayed their trees, the sellers , and the people who came to visit this event!

I also want to congratulate all the prize winners , who really deserved it! especially Warren Radford for his beautiful maple!
Here a link to some pictures...http://www.bonsaiempire.com/blog/noelanders-trophy-2016

In the past few days there were some upsetting posts of the award winning trees, my thought about this is:
Enjoy from your own Bonsai and from the Bonsai of another one, if there wouldn't be people who invest into top class Bonsai we couldn't enjoy and learn of this quality and there would not be events like this!

Talking about exhibiting and displaying...

6 Oktober moest ik voor onze Bonsai club Ju Sei Kai een lezing geven over het displayen van Bonsai.
Hier in deze post ga ik de JSK blogpost opnieuw posten in het Nederlands en Engels.

6th of October I had to give a lecture for out Bonsai club Ju Sei Kai about the displaying of Bonsai.
Here in this post I'm going to post the blogpost of JSK in Dutch and English.


Displayen, tentoonstellen, hier ging het deze avond over. Yannick verzorgde een prachtige presentatie over dit onderwerp.
Bij het maken van een bonsai, is zowel de techniek van een vakman als het oog van een kunstenaar  nodig. Zou men heel oppervlakkig een vaststelling doen, dan zou men kunnen stellen dat een boom kunst wordt van het moment dat hij/haar tentoon wordt gesteld, al die tijd daarvoor spreekt men over ambacht. Is dit waarheid? Kunst is relatief en wordt individueel benaderd, wat voor de een kunst is, is dat voor een ander niet.

Displaying, exhibiting, this was what it wen about that night.Yannick gave a wonderfull presentation of this subject.
When making Bonsai, both technique of a skilled person as the eye of an artist is required.
If one would make a superficial determination, than one could say the tree becomes art from the moment he/her is exhibited, all that time before they speak of craft.Is this the truth?
Art is relative and is approached individually, what for one is art isn't for another.


Dit laten we even in het midden, de vraag is: ‘Wat wil de persoon achter de boom bereiken met een display, of het tentoonstellen van zijn/haar boom?’
• De schoonheid van een boom delen met het publiek?
• Kennis en kunde, talent en gevoel tentoon spreiden?
• Artistieke visuele bewering?
Hoe men het ook bekijkt, het displayen van een boom heeft tot gevolg dat men een bepaalde boodschap wil overbrengen, van kunstenaar naar kijker toe.

This we leave aside for a while, The question is: 'What the person behind the tree wants to achieve with displaying, or exhibiting of his/her tree?'
  • Sharing the beauty of a tree to the public?
  • exhibiting knowledge, skills, talent and emotion?
  • Artistic visual impairment?
How one looks at it, displaying a tree means that one wants to bring over a certain message, from artist to viewer.

Wanneer is het tentoonstellen, displayen van bonsai ontstaan?
Ten tijden van de Muromachiperiode is bonsai heel populair geworden maar haast alle beelden zijn van bomen die buiten verbleven. Het is tijdens de Meiji restauratie dat er een ommekeer was en dat bonsai  zich als kunst ontwikkelde en bomen binnen werden tentoongesteld. Bonsai groeide en algauw werden de eerste nationale tentoonstellingen gehouden, we schrijven 1920 dan.
De Kokufuten!
Oorspronkelijk was dit een privétentoonstelling die gehouden werd in verschillende musea in Tokyo, het werd zo immens populair, hier stond de wieg van de NBA. De Kokufuten staat voor perfect onderhouden bomen, het perfecte huwelijk tussen boom, pot en tafel. Esthetisch gezien moet de boom foutloos getrimd zijn, de bodem bedekt met mos zonder het concept te storen, geen zichtbare bedrading. Op deze tentoonstelling komen enkel de beste bomen te staan.

When was exhibiting, displaying of bonsai originated?
At the time of the Muromachi period bonsai has become very popular, but almost al pictures were of trees that stayed outside.
It was during the Meiji restoration that a turning point came, Bonsai developed into art and trees were displayed inside.
Bonsai grew and soon the first national exhibitions were held, we write than 1920.
The Kokufu-ten!Wat is Keido?
Keido is een formele school van de display. Deze is ontstaan onder leiding van Katayama Tei-Ichi in 1984. Als gelicenseerd Keido beoefenaar moet men een aantal regels in acht nemen. Het is een zeer zware training en ook best kostelijk. Denk maar eens aan alle materialen die men tot zijn/ haar beschikking nodig heft om een dergelijke tokoname of kijknis te creëren. Enkele elementen zijn:
• Hoofd object + begeleiding. Bonsai of suiseki met scroll, foto, accent…
• Pot en stand
• Grootte, leeftijd, seizoen.
• Ondanks een hoofd object moet alles een geheel vormen.

What is Keido?
Keido is a formal school of display.This occurred under the leadership of Katayama Tai Chi in 1984. As a licensed practitioner Keido one must observe a number of rules.
It is a very hard training and also quite expensive. Think of al the material one need to purchase to it's collection to create such a tokoname.

Some of the elements to create this are:

• Main object + support. Bonsai and suiseki with scroll, photo, accent ...
Pot and stand
• Size, age, season.
• Despite a main object must all form a whole.


Er is enorm veel te vertellen over tentoonstellen, display, esthetiek, enzv. Hier samengevat in een heel kleine notendop. Het is waarschijnlijk niet het eerste onderwerp waar menigeen beginner aan zal denken als hij met bonsai start, maar desalniettemin een zeer belangrijk onderdeel van de bonsaibeleving.

There is many to be told about exhibiting, display, aesthetics, etc.
Here summarized in a very small nutshell. It is probably not the first subject which many beginner will think when he started with bonsai, but nonetheless a very important part of the bonsai experience.


club10 1
 
club10 2
 
club10 3
 
club10 4
 
club10 5
 
club10 6

Graag, heel graag wil ik Yannick Kiggen bedanken voor de leuke uiteenzetting van deze avond.
Tot de volgende!
 
Above all! Love the bonsai!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten