dinsdag 25 februari 2020

Olea sylvestris

5 jaar geleden deze Olijf aangekocht bij Maarten Van der Hoeven van Bonsaiplaza.
Een leuke yamadori uit mallorca.

Omdat dit een gezonde boom was met veel groei meteen het dode hout gezocht en gepoetst, bekeken wat de mooiste voorzijde zou zijn en een eerste takken selectie gemaakt.

Om daarna in maart de boom te bedraden en in een beter substraat te zetten.

5 years ago i bought this olive from Maarten Van Der Hoeven of Bonsaiplaza.
A beautiful yamadori olife from mallorca.

because the tree was very healthy and had a lot of growth i couldn't wait to search for the deadwood and clean it, looked for the best front and made a branch selection.

in march I wired the tree and repotted it into a better substrate.

De Olijf had in mei al super veel groei gekregen, waarop op advies van enkele pro's in Spanje ik bladsnoei heb toegepast om een secundaire groei te verkrijgen.

 In Mai the tree was already growing like crazy, on advice from some pro's in Spain I pruned the leafs, to create a secondary growth

Het dood hout was nog heel zwaar, In november van dat jaar heb ik het dood hout bewerkt onder begeleiding van Will Baddeley.

The deadwood was very heavy, So in November of that year I work on the dead wood with the guidance of Will Baddeley.


3 jaar geleden was het dan tijd om de boom in een pot van Marius Folda te verpotten met dit als resultaat.
Zoals je kan zien heeft de boom onnoemelijk veel wortels aangemaakt in een beter en licht substraat waar de wortels in kunnen ademen.
3 years ago it was time to put this tree in a beautiful pot of Mariusz folda with this as the result.
As you can see the Olive made a great amount of new roots in a better and lighter substrate so the roots can breath.
Na wat tijd had ik de boom laten groeien waardoor vorig jaar het weer tijd was om deze terug te snoeien.
Manuel leerde me een techniek hoe je olijf het best snoeit.

after that time i have let the tree grown a bit until last year it was time to cut it back again.
Manuel learned me a technique about the best way to cut olive back.


De boom begon al snel uit te lopen doordat het voorjaar vroeg begint.
Daarom was het tijd deze boom in een oudere pot met meer karakter te verpotten zoals deze Shouzan.
Oogt nu nog wat groot doordat de top nog voller en breder moet worden, hierdoor zal de boom meer ouderdom uitstralen.

the tree was already showing growth because spring is starting early this year.
Thats why it was time to put this tree in an older pot with more character and age like this Shouzan pot.
the pot seems to be a little big for now, this because the apex still needs to grow bigger and wider, so the tree will show more age.
dinsdag 18 februari 2020

Prunus mahaleb

Deze Prunus mahaleb lang geleden ooit eens gevormd waarna deze in een andere collectie is gekomen.
Helaas had deze boom verder kunnen staan en was deze wat verwaarloosd geweest.

Uiteindelijk is deze boom sinds 4 jaar terug in mijn handen gekomen.

Een mooie boom met prachtig dood hout en oude bast.
Een vormgeving gegeven waar deze boom naar vroeg.
De secundaire vertakking zal in de toekomst meer opwaarts zijn.

This Prunus mahaleb i alreasy shaped once when after this tree came in another collection.
Unfotunatly this tree was a little neglected, and came into another collection.

At last since 4 years it came into my hands again.

A beautiful old tree with old bark and stunning deadwood.
Gave it the styling it asked for.
Now needs time to develop secondary branches and upward growth.Flowers came and the tree had great growth.


3 jaar geleden de boom verpot in deze kaizohiro pot.
De overgang van groen naar donkerblauw past goed bij de boom.

3 years ago the tree got repotted in this beautiful Kaizohiro pot
The transition from green to dark bleu suited the tree well.
Een jaar en 8 maanden geleden was het tijd om blad snoei toe te passen en er terug mee aan de slag te gaan.
De secundaire en tertiaire takken moeten in de toekomst meer opwaarts groeien, de top meer rond om meer een loofboom gevoel te geven.

One year and 8 months ago, it was time to defoliate and time to work on it again.
In future the secundary and teriairy branches will grow more upright and the crown has to grow rounder to get a more decidious feelingVorig weekend was het nodig om het dode hout op te kuisen en te poetsen, rotte delen te verwijderen, shari verder te zoeken.
En de boom te verpotten, dit doordat de knoppen al aan het zwellen zijn en de lente vroeg begint

Nog steeds een lange weg te gaan...

Last weekend it was necesarry to clean the deadwood, remove the rotten parts and search for some shari.
Repotting was also necesarry as the buds started to swell and spring is early this year.

Still a long way to go...

maandag 16 december 2019

Development Larix kengai

2 years ago December of 2017 this larix came to my place because a costumer he lost his interest in this tree.
At first notice the tree didn't look super interesting, buit when you look closer you could see some interesting features like movement , hollow deadwood, taper and an old appereance .

2 jaar geleden, december 2017 vond deze larix een plek in mijn collectie doordat een klant interesse in deze boom had verloren.
Op eerste zicht leek deze boom niet heel bijzonder.
Maar als je van dichter bij keek, kon je enkele interessante kenmerken zien zoals beweging, holtes en dood hout, tapsheid en een oud uiterlijk.
While Manuel Germade was at Yama Bonsai studio there was the opportunity to discuss what the best options would be for this tree.
Because our hands were itching and it was the ideal time to work on this Larix, we wanted to show the best and hidden qualities of this tree by changing the position and the front.
A beautiful Dai-Kengai was shaped with better taper, movement and deadwood with hollow parts.

Terwijl Manuel Germade bij Yama Bonsai Studio was even de gelegenheid genomen om deze boom te bespreken en hierover te discussiƫren wat de beste opties zijn.
Omdat onze handen jeukte en het een ideale tijdstip is om aan larix te werken wilden we deze verborgen kwaliteiten in de boom zichtbaar maken door de voorzijde en positie te veranderen.
Een mooie Dai-Kengai is gevormd met betere tapsheid, beweging en doodhout met holle gedeeltes.

In the spring of 2018 it was time to repot it in a trainingspot in almost the new position.
This was not completely possible but will be done in steps after the next repotting.
As larix is known to suffer a biut from repotting, this one didn't notice a lot from it.
In December of 2018 we gave the tree it's second styling.


in de lente van 2018 was het tijd deze in een trainingspot te verpotten in haast zijn nieuwe positie.
Dit was niet volledig mogelijk maar zal in stappen worden gedaan tijdens de volgende verpotting.
Larix is erom bekend een beetje af te zien na een verpotten, hoewel deze er weinig van gemerkt had.
in December 2018 kreeg de boom zijn 2de vormgeving.

This weekend it was time to put some wire on it again.
We only had to wire the secondary and tertiary branches.

Next steps is to build more ramification and pinch the apex after spring cause a larix is apically dominant.
And repot it in it's final pot in 2021

Dit weekend was het terug tijd om deze boom te bedraden.
We moesten enkel secundaire en teriaire vertakking bedraden.

Volgende stappen is om meer verfijning te kweken en de top te nijpen na de lente, dit doordat larix apicaal dominant is.
En deze boom verpotten naar de finale pot in 2021.donderdag 5 december 2019

Pinus sylvestris dai-kengai

Here is the evolution of a Pinus sylvestris i collected in 2012.
3 months after collecting roots were coming out of the pot already.

Hier is de evolutie van een Pinus sylvestris die was uitgegraven in 2012.
3 maanden na uitgraven begonnen de wortels al uit de pot te groeien.


In the spring of 2015 the tree got repotted in a trainingspot.
And the tree had the chanse to grow free.

In de lente van 2015 was het tijd deze de verpotten naar een trainingspot.
En de boom kreeg de kans vrijuit te groeien.


A year after repotting we wanted more backbudding, so we did mekiri.

Een jaar na het verpotten was het tijd voor meer backbudding, dit hebben we verkregen door mekiri toe te passen.

2017 it was time to give the first styling with Manuel.
We decided the best front and set the structure, bones of the tree.
because we wanted to keep the tree healthy we have kept a lot of foliage that could be removed in the future.

2017 was het tijd om met Manuel een eerste vormgeving toe te passen.
We begonnen met het bepalen van de beste voorzijde en de bones te zetten.
Omdat we de boom gezond wilden houden, hebben we ervoor gekozen om een heel deel leef te behouden dat in de toekomst kan worden verwijderd.After we have let the tree grow some more, and everytime we removed some of the unnecessary branches.
in November of 2019 we gave the tree it's second styling, because there was plenty of foliage we removed all the rest of the unnecessary branches.

Daarna hebben we de boom laten groeien, deels elke keer wat loof verwijderd dat niet nodig was.
Waarna we dit jaar in november 2019 de 2de vormgeving van de boom hebben gegeven.
Omdat er voldoende loof aanwezig was hebben we het resterende loof ook verwijderdto be continued...

Word vervolgt...

donderdag 7 maart 2019

Manuel Germade Bonsai Class Belgium @ Yama Bonsai Studio December of 2017In December of 2017 Manuel was back again at Yama Bonsai Studio.
We worked together on this what you can see not so interesting Larix, but with the right inclignation, making the deadwood and movement more visible and working with less, this became a pretty special Larix.

Manuel was terug bij Yama Bonsai Studio op December 2017.
We werkten samen aan wat je kan zien niet zo interessante Larix.
Maar met de juiste helling, het maken meer visueel maken van het dode hout , de beweging en werken met minder vertakking werd dit een best speciale Larix.
More of this tree later...
Meer over deze boom later...

During that I wired the Larix, Manuel was busy improving this beautiful yamadori itoigawa Juniper from Taisho-en, here i will show the development until December 2017
Tijdens dat ik de Larix aan het bedraden was, was Manuel bezig met het verbeteren van deze mooie yamadori Juniperus itoigawa uit Taisho-en, hier toon ik je de verbetering tot dcemeber 2017.

In 2014 this beautiful tree came into my garden.
In 2014 kwam deze mooi boom in mijn tuin.After one year of observing it was time to style the tree for the first time.
Na 1 jaar deze boom te obsereveren was het tijd om deze voor de eerste keer te vormen.

the tree in 2015
De boom in 2015


2016 after thinning out
2016 na het uitdunnen


The itoigawa at the Noelanders trophy of 2017 in a 200 year old nakawatari pot.
Table made by Pascal Houdusse
De itoigawa op de Noelanders trophy van 2017 in een 200 jaar oude nakawatari pot.
Tafel gemaakt door Pascal HoudusseOctobre of 2017 the juniper at the European Bonsai San Show in Saulieu.
Before Manuel thinned the tree out and only 4 wires were used in the complete tree.

Oktober 2017 de juniperus in de Europese Bonsai San Show in Saulieu.
Daarvoor was de boom ontdraad en heeft Manuel de boom uitgedund, ook zaten er maar 4 draadjes in heel de boom.

In December it was time to adjust and improve this tree.
More softer styling, with more spaces and foliage clouds, that improved the tree and its movement.

In December was het tijd om de boom aan te passen en te verbeteren.
Een zachtere vormgeving, meer ruimtes en loofpads.
Het verbeterde de boom en de beweging.More of this tree soon!
meer over deze boom snel!And some pictures of the school in December of 2017.
En nog enkele fotos van de school in December van 2017.